Privacyreglement

Om opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren beschikt YellowBox per definitie over bepaalde informatie van cliƫnten, die vertrouwelijk van aard is. Hierdoor hebben YellowBox en eventuele medewerkers die door YellowBox worden ingehuurd een geheimhoudingsplicht.

YellowBox hanteert dientengevolge de volgende regels in deze:

YellowBox verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij bij de uitvoering van een opdracht c.q. overeenkomst kennis neemt en waarvan vaststaat dat deze vertrouwelijk van aard is, dan wel waarvan zij de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te onderkennen.
Anders gesteld: YellowBox behandelt alle informatie over individuele cliƫnten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een opdracht c.q. overeenkomst ontvangt, geheim en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

YellowBox verplicht personen waarvan zij zich bij de uitvoering van een opdracht c.q. overeenkomst bedient, om een gelijke geheimhoudingsplicht te hanteren.
Anders gesteld: YellowBox draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsplicht door de door haar bij de uitvoering van deze werkzaamheden betrokken ingeschakelde derden wordt nageleefd.