Privacyreglement

YellowBox beschouwt gegevens over cliënten te allen tijde als persoonsgegevens in de zin van de Wet Persoonregistraties en zal deze dientengevolge behandelen met inachtneming van hetgeen in deze Wet en de Wet Suwi is bepaald.

In geval van binnen de opdracht c.q. overeenkomst overeengekomen of noodzakelijke overdracht van cliënten aan derden, dan wel van derden aan YellowBox, zal YellowBox inzake de overdracht van persoonsgegevens voorafgaand aan een eventuele overdracht hiervoor te allen tijde schriftelijk toestemming (laten) vragen aan betreffende cliënt.

Indien dit in een opdracht c.q. overeenkomst besloten ligt, zal YellowBox alle tot de persoon van de cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de bemiddeling van cliënten ter beschikking stellen aan desbetreffende opdrachtgever.

Voorzover het uitvoering van individuele re-integratietrajecten voor het UWV betreft, zal YellowBox bij beëindiging van de met het UWV gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens, data en/of resultaten, 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de cliënt, verwijderen. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht worden tien jaar bewaard.

Iedere cliënt van YellowBox ontvangt bij intake een exemplaar van het onderhavige reglement.